Fortrolighedspolitik

Home » Fortrolighedspolitik

Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos Finn P.

GENERELLE BETINGELSER

 • For at kunne købe produkter hos Finn P. forudsættes det, at kunden er myndig. Såfremt kunden ikke er myndig, kan aftale om køb af produkter kun etableres med accept fra myndig værge.
 • Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret, således at adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er valide.
 • Det er under ingen omstændigheder lovligt at udsende SPAM gennem et domæne formidlet hos Finn P.. Såfremt Finn P. konstaterer at kunden har udsendt SPAM, kan Finn P. uden varsel ophæve kundens abonnement.

DOMÆNEBETINGELSER

 • Ved domænebestilling erklærer kunden, at brugen af domænenavnet ikke krænker 3. parts navne-, varemærke- eller immaterielle rettigheder eller i øvrigt strider mod dansk lovgivning. Finn P. kan ikke gøres ansvarlig for 3. mands tab ved uretsmæssig brug af domænet.
 • Hvis ikke andet er angivet i bestillingen, bliver domænet ved registrering peget mod Curanets navneservere (ns1.curanet.dk og ns2.curanet.dk). Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet, hvis ikke Finn P. allerede har afgivet bestilling til DK-hostmaster.

WEBHOTELBETINGELSER

 • Webhotellet løber i 12, 24, 48 eller 72 hele måneder + måneden, hvor webhotellet bestilles. Hvert år forlænges webhotellet automatisk til en ny periode. Fejlbestilte perioder tilbagebetales ikke, men kan overføres til et andet webhotels periode. Omkring 14 dage før endt periode fremsendes ny faktura for de efterfølgende aftalte måneder.
 • Ønsker Finn P. at opsige et abonnement, sker dette med 1 måneds skriftlig varsel overfor kunden, dog har Finn P. altid ret til uden varsel at lukke et webhotel, hvis kunden har overtrådt Finn P.’s betingelser. Finn P. vil da fremsende en skriftlig begrundelse for lukningen med henvisning til den betingelse, der er overtrådt. Genering af andre brugere af Finn P.’s webhoteller betragtes som misbrug af Finn P.’s ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning samt opsigelse af webhotellet. Finn P. er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug.
 • Webhotellet kan til enhver tid ændres til et større eller mindre webhotel uden ekstra gebyr.
 • Hensigten med Finn P.’s webhoteller er ikke at fungere som en ekstern harddisk til lagring af datafiler som zip, mp3, jpg, mpeg og lign., men at fungere som en fremvisnings-/salgsplads for forretningsfolk og private. Det er således ikke tilladt at have større filarkiver liggende til fri download eller visning, uden forudgående aftale med Finn P..
 • For webhoteller med egen CGI/ASP/PHP-adgang vil Finn P. løbende vurdere funktionen af scripts/programmer, som eventuelt kan belaste serveren eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan Finn P. til enhver tid fjerne disse scripts/programmer. Dette vil dog normalt foregå i samråd med kunden.
 • Finn P. opretter ikke webhoteller på Finn P.’s servere før, Finn P. har modtaget en underskrevet formular for oprettelsen, med mindre oprettelsen er betalt online.

OPSIGELSESBETINGELSER FOR PRIVATE:

 • Hos Finn P. er der en bindingsperiode på 6 måneder for private kunder. Efter de 6 måneder har man mulighed for at opsige sit abonnement med én måneds varsel. Hvis man er inde i en ny periode og ønsker at opsige sit produkt, vil dette være muligt med én måneds varsel og eventuel overskydende beløb kan refunderes såfremt det ønskes. Der bliver pålagt et håndteringsgebyr hvis man benytter sig af refunderingsmuligheden, et beløb som hedder 60,- kr. ex moms. Er du tvivl eller vil du gerne have refunderet det overskydende beløb kan du maile os på [email protected].

SÆRLIGT FOR BETALINGSSYSTEM

 • Kunden er ansvarlig for, at betalingsoverførslerne sker i henhold til gældende lovgivning m.v., herunder regler fastsat i lovgivningen for betalingskort, register forskrifter og forbrugerbeskyttelse. Kunden er selv ansvarlig for tilpasning og opsætning af betalingssystemet. Kunden skal tegne en indløsningsaftale med PBS, for at kunne bruge betalingssystemet. Kunden er bekendt med, at regler, gebyrer og andet, som er foreskrevet af PBS. Finn P. forbeholder sig ret til ved overtrædelse af denne aftale uden varsel, at lukke adgang til betalingssystemet.
 • Finn P. fralægger sig ethvert ansvar for kundens direkte eller indirekte tab, og kunden kan ikke over for Finn P. rejse krav i anledning af driftstop, datatab, systemnedbrud, uvedkommendes adgang, eventuelle krav fra kunder om tilbageførsel af betalinger gennemført via betalingssystemet eller anden form for manglende levering af bestilte ydelser hos Finn P.. Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, dvs. brand, krig, lockout, naturkatastrofer eller andet.

SÆRLIGT FOR HOSTED EXCHANGE

 • For abonnementer der indeholder licensbaseret klient software, som kunden, ved abonnementets start, har erhvervet gennem Finn P., er kunden forpligtet til at afinstallere licenspligtigt software ved ophør af abonnement.
 • Det er ikke tilladt at benytte en Hosted Exchange løsning til distribuering af nyhedsbreve, som SMTP server for websites eller til afsendelse af andre former for automatisk genererede e-mails. En overtrædelse heraf kan resultere i lukning eller midlertidig nedlæggelse af ens konto.

LOV & ANSVAR

 • Kunden har selv ansvaret for lovligheden af materialet på webhotellet.
 • Finn P. tillader information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller andet kontroversielt eller uetisk materiale, som ikke må forefindes på Finn P.’s webservere uden forudgående aftale. Vurderingen af, om indholdet defineres som så kontroversielt, at abonnementet kan ophæves med øjeblikkelig virkning, foretages af Finn P..
 • Finn P. er ved en sådan ophævelse uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Finn P. har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om Finn P. kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.
 • Finn P. er i øvrigt ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder selv om Finn P. er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Finn P.’s funktioner.

TILLÆG TIL LOV & ANSVAR VEDR. REMOTE BACKUP

 • Finn P. tillader backup af enhver form for information uden begrænsning af art eller indhold, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller andet kontroversielt materiale.
 • Ved backupjobs oprettet med eget defineret unik krypteringsnøgle, er kunden selv ansvarlig for at denne krypteringsnøgle opbevares forsvarligt. Går denne krypteringsnøgle tabt, vil hverken kunden eller Finn P. kunne få adgang til reetablering af data.
 • Finn P. er via Curanet i Alm. Brand forsikret mod tab af data som følge af indirekte eller direkte skade og følgeskader, med en skadesdækning på kr. 1.000.000 kr. pr. skade til reetablering af tabte data.
 • Finn P. er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende; dog er Finn P. forsikret for datatab i forbindelse med, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade eller hærværk ved indbrud.
 • Finn P. er ikke ansvarlig for tab af data i forbindelse med terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder selv om Finn P. er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Finn P.’s funktioner.

FRI TRAFIK

 • Hos Finn P. er der normalt fri trafik og fri båndbredde for alle webhoteller. Dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra Finn P.’s servere eller begrænsning af båndbredde. Grov udnyttelse kan eksempelvis være overtrædelse af reglerne om websidens indhold samt uforholdsmæssigt stort trafikforbrug. *

SERVERDRIFT

 • Finn P. tilstræber, at alle systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. Finn P. er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt. **

GENERHVERVELSE AF DATA I TILFÆLDE AF EN OFFLINE LØSNING

 • Hvis en kundes hostede løsning er offline, vil en betalende kunde altid have ret til og mulighed for at generhverve sig, de data der tilhører kunden, og som er placeret i Finn P.s datacenter for den pågældende hostede løsning.Dette kan ske ved at kunden møder op på Finn P.s virksomhedsadresse efter nærmere aftale og imod et gebyr. Gebyret vil afhænge af timeforbruget, serverens størrelse og mængden af data – et realistisk eksempel kunne være 3 timer á 999,- DKK, til en samlet pris på 2997,- DKK. Herved vil de ønskede data blive klargjort til afhentning på et tidspunkt der aftales indbyrdes mellem kunden og Finn P.. For at etablere en aftale omkring afhentning, bedes kunden kontakte Finn P.s kundeservice på tlf. 2785 0223 eller email: [email protected].

GEBYRBETALING

 • Til dækning af DK-hostmasters omkostninger betaler kunden en årsafgift på kr. 36,- excl. moms, hvilket opkræves første gang 12 måneder efter opkrævningen af registreringsgebyret. Kunden har pligt til senest 10 måneder efter registrering at meddele DK-hostmaster hvilken gyldig e-mail konto, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e-mail. Betaling af årsafgift skal foregå via PBS eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK-hostmaster. Betaling af årsafgiften giver kunden ret til løbende at få ændret i databaseoplysninger om domænet uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger.
 • Første årsafgift er forudbetalt gennem registreringsgebyret til Finn P..

BETALINGSBETINGELSER

 • Alle ydelser på Finn P.’s hjemmeside er oplyst i danske kroner og ex. moms, hvis intet andet er opgivet. Alle ydelser kan betales med online betaling eller mod fremsendelse af faktura. Ved fremsendelse af faktura tillægges et administrationsgebyr på kr. 10,- for faktura pr. e-mail og kr. 19,- for faktura udsendt med Post Danmark (eks. moms). Den fremsendte faktura skal betales netto inden 8 dage.
 • Såfremt betalingen for et abonnement eller en service ikke er Finn P. i hænde rettidigt, sendes 1. rykker efter 7 dage og 2. rykker efter 14 dage. Efter 30 dage sendes 3. rykker pr. mail, og der spærres for brug af servicen. Efter 50 dage overdrages faktura til inkasso. Ved forsinket betaling er Finn P. berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af faktura og rykkerbreve. Kunden får ikke refusion for perioder med lukning, hvis disse skyldes manglende betaling.
 • Finn P.’s services leveres specialtilpasset til kunden. Kunden accepterer, at Finn P. påbegynder registreringsprocessen straks efter at betalingen er registreret. Den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 1 stopper i medfør af samme lovs §12, stk. 2 således ved Finn P.’s registrering af kundens betaling.

ONLINE BETALING

 • Alle betalinger foretaget online af kunden ved brug af kreditkort og lign. tillægges udelukkende det transaktionsgebyr som PBS opkræver. Alle services, der bestilles og betales online, oprettes umiddelbart efter accept for modtagelse af betaling, hvor beløbet samtidig bliver trukket fra din konto.

OPSIGELSESBETINGELSER

 • Alle bestillinger af produkter forudfaktureres for perioder a’ enten 12, 24, 48, eller 72 måneder og kan til enhver tid opsiges skriftligt eller online med en måneds varsel til udløbet af en periode. Alle opsigelser kan foretages online fra Finn P. kontrolpanelet eller ved indsendelse af en skriftlig underskrevet opsigelse. Opsigelsen bekræftes pr. e-mail af Finn P. umiddelbart efter opsigelsen. Finn P. refunderer ikke betalinger for produktet, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode.

GOD SKIK

 • Finn P.’s servere skal være er godt sted for alle. Alle webdesigns og programmeringer skal derfor udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik. Finn P. kan dog aldrig drages til ansvar for kundens eventuelle direkte eller indirekte tab, som følge af det leverede. Samtlige leverede opgaver er med tidsubegrænset brugsret, men må dog ikke uden Finn P.’s accept kopieres til hverken tredje part eller til eget brug.

KONKURRENCE

 • Kunden er ikke berettiget til at drive konkurrerende virksomhed med Finn P., så længe aftalen om webhotel eller serverpark m.v. er i kraft.

VÆRNETING

 • Kunden erklærer sig bekendt med Finn P.’s generelle forretningsbetingelser. Finn P. forbeholder sig ret til at foretage ændringer i forretningsbetingelserne uden forvarsel. Enhver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk ret med Byretten i Horsens som værneting i første instans.

NOTE:

* En webside, der er konstrueret på traditionel vis med brug af statiske- eller dynamiske sider (ASP/PHP og databasefunktion) samt med et besøgsantal på ca. 1.000 besøgende pr. dag, forbruger under 2 Gbyte trafik pr. måned.

** Alle webhoteller drives på højtydende Windows servere og Linux/unix-servere med CentOS / Cloudlinux. Finn P. tager backup af alle data, og systemerne er overvåget 24 timer i døgnet, hvilket sikrer en oppetid på over 99,9%. Serverne er placeret i specialindrettede serverrum og alle servere er sikret mod strømsvigt med UPS-strømbackup. Internet-linietilgangen sker igennem et samarbejde med TDC og Telia, der har en af Nordens største liniekapaciteter. Linietilgangen er på 2 x 10 Gbit + 1 x 1 Gbit.